Rosters

President
Hung-Chih Lin
Honorary President
Tsu-Fuh Yeh
Honorary Director
Kuo-Inn Tsou, Chung-Bin Huang, Bai-Horng Su, Chyong-Hsin Hsu
Consultant
Shu-Jen Chen, Peng-Hong Yang
Standing Directors
Chyi-Her Lin, Yuh-Jyh Lin, Reyin Lien, Wu-Shiun Hsieh
Directors
Ming-Chou Chiang, Hung-Chieh Chou, Ming-Chih Lin, Hung-Yang Chang, Po-Nien Tsao, Chih-Cheng Chen, Jia-Yuh Chen, Chun-Chih Peng, San-Nan Yang, Shu-Chi Mu
Standing Supervisor
Jui-Hsing Chang
Supervisor
Shih-Ming Chu, Chien-Yi Chen, Chien-Chou Hsiao, Mei-Yung Chung
Secretary General
Mei-Jy Jeng
Deputy Secretary-General
Chung-Min Shen, Hsiang-Yu Lin, Jen-Fu Hsu, Yu-Hsun Chang, Mei-chen Ou-Yang
Secretaries
Ming-Jung Hsieh, Ya-Shan Lin, Yi-Lan Lin